Huishoudelijk reglement

In ons Huishoudelijk reglement is vastgelegd hoe de vereniging is georganiseerd, wat de rechten en plichten zijn van de leden, hoe we komen tot besluitvorming, etc. 

Artikel 1.
De leden zijn verplicht zich te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van een bestuurslid en/of door het bestuur aangewezen bevoegde personen. Correcte tenniskleding op de baan is verplicht.
 
Artikel 2.
De leden zijn verplicht:
·  adres- en e-mail veranderingen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie op te geven door wijziging van de persoonlijke gegevens op de website van de vereniging.
·  de contributie te voldoen via automatische incasso: de helft rond 1 april en de andere helft rond 1 juni van het desbetreffende verenigingsjaar. Entreegeld is verschuldigd bij inschrijving. Het verenigingsjaar loopt gelijk met een kalenderjaar.
·  Opzegging dient een lid schriftelijk te doen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@tcatalanta.nl) vóór 1 december van een jaar voorafgaand aan het volgende verenigingsjaar.

Artikel 3.
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn behalve bij vergaderingen van: het bestuur, de kascommissie, de diverse commissies (w.o. bijv. de technische commissie), sponsor- en vrijwilligersbijeenkomsten (n.b.: voor een vrijwilligersbijeenkomst worden alleen degenen die vrijwilligerswerk doen persoonlijk uitgenodigd).
 
Artikel 4.
Het bestuur bestaat met ingang van januari 2013 uit 5 leden (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en algemeen bestuurslid). Aan het bestuur is tevens nauw verbonden een 2e penningmeester/administrateur.
Het bestuur regelt in onderling overleg de wederzijdse vervanging. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.
 
Artikel 5.
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid (per email), tenminste 7 dagen vóór de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 7 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
 
Artikel 6.
Kandidaatstelling van een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt d.m.v. inlevering van een schriftelijke verklaring bij de secretaris, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen vóór de algemene ledenvergadering.
 
Artikel 7.
Een besluit tot of benoeming door  de algemene ledenvergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt voor de vergadering, is ongeldig (met inachtneming van art.16 lid 9 & 10 van de statuten). Een uitzondering op deze regel is: indien een zodanig besluit is opgenomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen daaronder niet begrepen) en als het een voorstel betreft dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding van de vereniging.
 
Artikel 8.
De agenda voor de algemene ledenvergadering (opgesteld door het bestuur) bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten: ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen vóór verzending van de convocatie door tenminste vijf (stemgerechtigde) leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen dat degenen die tot bijeenroeping van de vergadering bevoegd zijn, daarin wensen op te nemen.
 
Artikel 9.
Alle voor een vergadering geagendeerde punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld mits de tijd dit redelijkerwijs toestaat, dit ter beoordeling van de voorzitter. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste vier andere (stemgerechtigde) leden.
 
Artikel 10.
De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen en belasten met algemene of bijzondere opdrachten, die zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie(s). Deze commissie(s) en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Het voorzitterschap van deze commissie(s) wordt in overleg met het bestuur ingevuld.
Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies, met uitzondering van de commissie als bedoeld in art.11 lid 14 van de statuten (de zgn. Kascommissie) kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen 1 of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
 
Artikel 11.
Een voorstel is aangenomen als geen der aanwezige stemgerechtigde leden stemming verlangt. Als voor een vacature meerdere kandidaten gesteld zijn, wordt hierover gestemd.
 
Artikel 12.
Stemming over personen geschiedt - indien gewenst - door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing.
Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel (over personen of kwesties) niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.
 
Artikel 13.
In geval van verkiezing van personen wordt over iedere vacature-invulling apart gestemd. Door de algemene ledenvergadering kan slechts een persoon worden gekozen, die kandidaat is gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden en leden van verdienste. N.B. Het erelidmaatschap kan worden toegekend aan leden en niet-leden, die een als uitzonderlijk aan te merken prestatie hebben geleverd, waarmee de vereniging aantoonbaar op een hoger plan is gebracht. Deze prestatie kenmerkt zich niet zozeer door de jaren en uren die (door een lid als vrijwilliger) aan tc Atalanta zijn besteed, maar meer door het bijzondere karakter van een prestatie en/of door het bereikte resultaat voor de vereniging.
Het lidmaatschap van verdienste kan worden toegekend aan leden die gedurende een periode van ten minste 2 termijnen als bestuurslid en/of gedurende een termijn van ten minste 10 jaar als vrijwilliger, op zeer bijzondere wijze een bijdrage hebben geleverd aan het functioneren van de vereniging. Spelende leden van verdienste betalen in tegenstelling tot ereleden wel volledige contributie.
Voorstellen tot nominatie van ereleden en leden van verdienste aan de ledenvergadering vinden plaats door het bestuur.
Leden kunnen eveneens een voordracht indienen bij het bestuur. In geval de leden een voordracht doen moet deze ondersteund worden door ten minste 50 seniorleden van Atalanta. Het bestuur is bevoegd de voordracht van de leden al dan niet over te nemen en om te zetten in een nominatie aan de ledenvergadering.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten en huishoudelijk reglement anders is bepaald.
Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
 
Artikel 14.
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft een stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Bij een even aantal bestuursleden zal de stem van de voorzitter voor 2 geteld worden. Ieder jaar treden 2 bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. De duur van de zittingsperiode van een bestuurslid is 3 jaar. 
Bestuursleden zijn 2x herkiesbaar. Een eventueel voornemen tot aftreden dient schriftelijk een half jaar van te voren aan het bestuur te worden gemeld.
Ook treden jaarlijks af de in art.9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende bestuursleden geschieden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.
 
Artikel 15.
De vice-voorzitter neemt bij ontstentenis van de voorzitter, diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één- of meer door het bestuur uit haar midden gekozen leden.
Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle zittende bestuursleden fungeren de, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.
 
Artikel 16.
Er is een baanreglement, waarin de regels over het gebruik van de tennisbanen zijn vastgelegd (zie www.tcatalanta.nl).
 
Artikel 17.
Het bestuur is verplicht om op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
a.  namen en adressen van de in art. 4 van de statuten bedoelde personen;
b.  presentielijsten en notulen van alle algemene ledenvergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
c.  de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik normaal gesproken korter dan 1 jaar is, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, dat daarom verzoekt binnen 1 week inzage worden verstrekt.
 
Artikel 18.
Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.
 
Artikel 19.
In artikel 10 van de statuten, lid c staat: het bestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan een jaar gebonden wordt. Het bedrag als bedoeld in art.10 lid 3 onder sub c van de statuten wordt gesteld op  € 10.000,=.
 
Artikel 20.
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in art.5 lid 1 van de statuten, dienen vermeld te worden: naam, voornaam, voorletters, geslacht, postcode, woonplaats, adres, e-mailadres, geboortejaar en -datum, eventuele speelsterkte en toestemming tot verkrijgen van de elektronische nieuwsbrief  Het aanmeldingsformulier dient voorzien te zijn van een handtekening en een pasfoto.
 
Artikel 21.
Voor de uitvoering van het technisch beleid functioneert de technische commissie. De werkzaamheden van deze commissie zullen met name bestaan uit het uitvoering geven aan het beleid zoals omschreven in het technisch beleidsplan, en het doen van voorstellen aan het bestuur tot bijstellingen, verbeteringen of wijzigingen in het technisch beleid. 
 
Artikel 22.
Introducé(és) zijn toegestaan. De regels en kosten hiervoor zijn vastgelegd in het baanreglement.
 
Artikel 23.
Een ledenpas wordt alleen afgegeven wanneer de in artikel 2 van dit reglement genoemde bedragen zijn voldaan.
 
Artikel 24.
Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
 
Artikel 25.
De openingstijden van de bar worden vastgesteld door de huurder in overleg met het bestuur. Aan de hand van de situatie (bijvoorbeeld door het weer) kan de bar op andere dan de reguliere tijden gesloten zijn. Bijzondere openingstijden of sluitingen worden zoveel mogelijk bekend gemaakt op de website www.tcatalanta.nl of indien mogelijk op het antwoordapparaat van ons telefoonnummer: 0306380566, De laatste barronde is om 23.30 uur.

Artikel 26.
Het is niet toegestaan:

  1. Alcoholische dranken te schenken aan personen onder de 18 jaar.
  2. Alcoholische dranken te bestellen voor personen onder de 18 jaar.
  3. Alcoholische dranken te bestellen en/of te nuttigen onder de 18 jaar.

De huurder is, bij overtreding bevoegd het pasje van het in overtreding zijnde lid in te nemen voor 14 dagen en over te dragen aan het bestuur.
De dienstdoende barmedewerkers zijn bevoegd de leeftijd te controleren aan de hand van een legitimatiebewijs.

Artikel 27.
Het is niet toegestaan te roken in het clubgebouw. Dit rookverbod geldt voor alle ruimtes in het gebouw.
 
Artikel 28.
Honden dienen te allen tijde aangelijnd op het park te zijn en ze moeten buiten het clubgebouw gehouden worden.
 
Artikel 29.
Geschillen worden in eerste instantie door tussenkomst van het bestuur opgelost. Als dit niet tot een oplossing leidt, wordt getracht het geschil op te lossen m.b.v. een mediator en pas als dit ook niet lukt dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
 
Artikel 30.
Alle leden gedragen zich conform de geldende sportieve waarden en normen. Respect voor de partner en de tegenstander zijn daarbij het uitgangspunt, zowel op ons tennispark als op de tennisparken van andere verenigingen.
Leden die zich niet gedragen zoals hiervoor bedoeld zullen hierop worden aangesproken door de wedstrijdleiding (wanneer het een evenement betreft), de Verenigingscompetitieleider of door het bestuur. Nadat leden 2 keer officieel zijn aangesproken op hun gedrag, kan de vereniging bij een 3e keer overgaan tot schorsing.

Reglementen Overzicht