Lidmaatschappen & contributies

Graag verwelkomen we je als nieuw lid. Hieronder vind je informatie over onze lidmaatschappen en contributies. 

Klik hier voor ons Inschrijfformulier

Speciale voor nieuwe leden hebben we de belangrijkste informatie op een rij gezet in een ABC voor nieuwe leden

Lidmaatschap Contributie  Kenmerken
Senior € 186  Seniorenleden kunnen iedere dag spelen van 08.00 tot 23.00 uur
Junior €   91 Het junior-lidmaatschap is voor leden vanaf 9 t/m 17 jaar. In het jaar dat een lid 18 jaar wordt, geldt het senior-lidmaatschap (vanaf 1 januari). Junioren kunnen iedere dag spelen van 08.00 tot 19.00 uur. Ná 19.00 uur kan alléén gespeeld worden als de baanbezetting dat toelaat; kijk ook in het baanreglement.
Tenniskids €   33 Het tenniskids-lidmaatschap is voor kinderen vanaf 4 tot en met 8 jaar. In het jaar dat een kind 9 jaar oud wordt wordt het lidmaatschap per 1 januari omgezet in dat van juniorlid. Tenniskids kunnen iedere dag spelen van 08.00 tot 19.00 uur. Ná 19.00 uur kan alléén gespeeld worden als de baanbezetting dat toelaat; kijk ook in het baanreglement.
Kinderen vanaf 4 jaar trainen op een bepaalde wijze met tennisspelletjes, wedstrijdjes, etc. Alles in een vaste vorm, op een kleine tennisbaan, met specifieke ballen en met trainers die op deze wijze les kunnen geven. Er zijn 3 fases te doorlopen. 
Nadere informatie (waaronder de les tarieven) via info@tcatalanta.nl en www.tenniskids.nl
Daluur-lid € 106

Daluur leden kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag spelen van 08.00 tot 18.00 uur. Op woensdag van 08.00 tot 12.00 uur.

Behalve aan de clubkampioenschappen, Het Open Toernooi en het Openingstoernooi kunnen daluurleden niet deelnemen aan andere clubtoernooien en -competities.

Studenten € 106 Studenten-leden kunnen iedere dag spelen van 08.00 tot 23.00 uur.

Atalanta leden die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten aan het begin van het kalenderjaar (peildatum 1 januari) een basisbeurs hebben én uitwonend zijn.

Het "Student lidmaatschap" moet voor ieder contributiejaar worden aangevraagd; en wel vóór 1 januari van het betreffende jaar. 
Kennismakings-lidmaatschap €  45 Dit lidmaatschap biedt mensen de kans om 2 maanden te tennissen op onze banen. Ze kunnen geen toernooien spelen, want ze krijgen ook geen KNLTB-pasje. Er hoeft geen inschrijfgeld te worden betaald.
Mocht men na deze 2 maanden lid willen worden, dan geldt vanaf september de regeling dat men nog maar 30% van het normale lidmaatschap hoeft te betalen en tevens de 20 euro inschrijfgeld.
G-tennissers € 150 Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden met een verstandelijke beperking. Dit lidmaatschap is inclusief 16 tennislessen van een uur op maandagavond tussen 19.00 en 20.00. Het lidmaatschap geeft recht op deelname aan activiteiten die door de commissie G-tennis georganiseerd worden tussen maart en november. Soms zijn dit aparte activiteiten voor deze groep, soms wordt aansluiting gezocht bij andere clubactiviteiten.
Medische leden €   20 Leden die op grond van een medische oorzaak denken een jaar niet te kunnen tennissen, kunnen van deze regeling gebruik maken. Er kan dan het hele jaar niet worden gespeeld. Verzoeken zullen door het bestuur worden beoordeeld. Het "Medisch lidmaatschap" moet voor ieder contributiejaar worden aangevraagd en wel vóór 1 januari van het betreffende jaar.
U – pas regeling

25% of 50% korting

Seniorleden die in het bezit zijn van een U-pas krijgen 25% korting op hun contributie. Voor junioren is dit 50%. Hiertoe moet elk jaar vóór 1 januari dit bij de ledenadministratie worden aangevraagd en aangetoond. Het resterende contributiebedrag  kan betaald worden van het beschikbare budget op de U-pas. Indien dit niet toereikend blijkt, dient het lid dit zelf (aanvullend) te betalen.

Gezinskorting

 

 

De regeling staat open voor leden die in gezinsverband samenleven op hetzelfde adres. Alleen leden die het gehele jaar lid zijn (en opgenomen zijn in de in februari te versturen factuur), tellen mee voor de regeling. De korting treedt in werking als er ten minste 3 bij tc Atalanta tennissende (betalende) leden in het gezin aanwezig zijn. Bij drie leden bestaat recht op € 12,00 korting op het totale (gezins)contributie-bedrag. Bij 4 personen is dat € 24,00 en bij 5 personen of meer € 36,00 korting op het totale contributie-bedrag op de nota. Lidmaatschappen binnen het gezin op basis van U-pas of medisch lidmaatschap tellen niet mee bij de bepaling van het aantal gezinsleden.

Het lidmaatschap is exclusief tennisles (alleen G-tennis vormt hierop een uitzondering).

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één kalenderjaar (= contributiejaar). Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per E-mail plaats te vinden voor 1 december (de opzegging gaat dan in per het daaropvolgende kalenderjaar). Bij lid worden gedurende het kalenderjaar geldt eenmalig de volgende regeling. Bij lid worden tot en met 30 april is de volledige contributie verschuldigd. Vanaf 1 mei nog 80% van de volledige contributie, vanaf 1 juli nog 50%, vanaf 1 september nog 30% van de volledige contributie. Tijdens het kalenderjaar kan het lidmaatschap niet omgezet worden naar een ander type lidmaatschap (bijvoorbeeld de omzetting van senior- naar dalurenlid).

Huishoudelijk reglement
In ons Huishoudelijk reglement is vastgelegd hoe de vereniging is georganiseerd, wat de rechten en plichten zijn van de leden, hoe we komen tot besluitvorming, enz. Klik hier voor details. 

Inschrijfgeld
Nieuwe leden betalen € 20 inschrijfgeld.

Spelerspas
Op de contributienota wordt voor elk lid € 5,00 extra in rekening gebracht. 
Dit bedrag wordt terugbetaald wanneer het pasje op een van de daarvoor bestemde "pasjes-avonden" wordt opgehaald.

Automatische incasso
De contributie wordt verplicht geïnd via automatische incasso in twee termijnen (eind februari en eind mei wordt er geïncasseerd). 

Ledenadministratie
Voor vragen over lidmaatschappen, kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie: Liesbeth Montagne en Ancella Vermeulen via email-adres ledenadministratie@tcatalanta.nl. De ledenadministratie voert de bovenstaande regelingen uit. Bijzondere of afwijkende situaties kunnen worden voorgelegd aan het bestuur (penningmeester@tcatalanta.nl).

KNLTB-pas
Je pasje heb je nodig wanneer je deelneemt aan activiteiten die onder auspiciën van de tennisbond worden georganiseerd zoals competities en Open Toernooien. Ook heb je het pasje nodig om op onze eigen accommodatie af te hangen voor vrij spelen en tossen. Verlies van je pasje dien je onmiddellijk te melden aan de ledenadministrateur. Bij hem kunt je ook een duplicaat pasje aanvragen; de kosten hiervoor bedragen € 10,00, vooraf te voldoen.

Elektronisch betalen
In het clubhuis kan contant, via een pin betaling of met behulp van je KNLTB-pasje betaald worden. Je kunt via pin een bedrag aan je pas koppelen. Bij verlies van de pas gaat het saldo niet verloren: de registratie van het saldo gaat via de kassa. Terugbetaling van het saldo op de pas is helaas niet mogelijk.
Elke pin betaling brengt kosten met zich mee. Daarom is een eenmalige opwaardering van de KNLTB-pas voor de pachter goedkoper dan losse pinbetalingen.