Agenda ALV van 20 februari

Zoals beloofd ontvang je nu de agenda voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van 20 februari 2021.

Agenda Algemene Ledenvergadering van tc Atalanta, te houden op zaterdag 20 februari 2021
Online wegens restricties Corona,  aanvang 11.00 uur  

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 23 januari 2020
 4. Terugblik op 2020
 5. Financiën 2020
  • Financieel verslag over 2020
  • Verslag kascommissie over 2020
  • Decharge voor het in 2020 door het bestuur gevoerde beleid
  • Benoeming kascommissie 2021
 6. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Jan-Maarten van Dijk (penningmeester)
  • Voordracht: Rindert Westra (penningmeester)
   Tegenkandidaten dienen zich schriftelijk en tot uiterlijk 7 dagen vóór de vergadering aan te melden bij secretaris@tcatalanta.nl
 7. Financiën 2021
  • Vaststelling begroting 2021
   De financiële stukken zullen tijdens de vergadering online beschikbaar zijn, en kunnen vooraf opgevraagd worden via een verzoek aan penningmeester@tcatalanta.nl
 8. Presentatie Atalanta Business Club ABC door nieuwe sponsorcommissie
 9. Vooruitblik/ontwikkelingen 2021
  • De Commissie Blaashal presenteert de plannen
   Er zal geen besluitvorming plaatsvinden
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Sluiting

Nieuws Overzicht